Press "Enter" to skip to content

Stadgar

Stadgar för Chalmers Seniorförening

§ 1 Föreningens namn och ändamål
Föreningen, vars namn skall vara Chalmers Seniorförening, har till ändamål att ge medlemmarna möjligheter och tillfällen att fortsatt kunna hålla kontakt med Chalmers och med tidigare arbetskamrater. Föreningen skall stimulera umgänget mellan medlemmarna och erbjuda intressanta aktiviteter. I sin verksamhet skall föreningen vara politiskt obunden. 

§ 2 Medlemmar 
Medlem i föreningen kan den bli, som vid sin pensionering, var anställd vid Chalmers eller som tidigare under lång tid varit det. Det förutsätts dock, att av årsmöte beslutad årsavgift erläggs. 

§ 3 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställs årligen av ordinarie årsmöte för det därpå följande året. 

 § 4 Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden är två år. Vid behov görs fyllnadsval.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsför då, efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst tre av dessa eller deras ersättare är närvaran de och är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden. 

Styrelsen skall varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Kalenderåret är räkenskapsår. 

Föreningens firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser härtill. 

§ 5 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter. Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse skall senast den 31 januari överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, varvid de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 6 Årsmöte 
Årsmöte med föreningens medlemmar skall hållas före april månads utgång varje år. Skriftlig kallelse med förslag till dagordning skall utsändas till medlemmarna för kännedom senast 14 dagar före årsmötet. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 • val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
 • fråga om årsmötets behöriga sammankallande 
 • föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 • bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 • val av styrelseledamöter enligt § 4
 • vid behov görs fyllnadsval 
 • val av revisor och suppleanter för dessa 
 • val av valberedning 
 • övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

 § 7 Stadgar 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmöte efter förslag från styrelsen eller enskild medlem. Ett beslut måste stödjas av minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande.

Vid eventuell upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar lämplig stipendiefond vid Chalmers.